Istorija ir dabartis

    Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ bendrosios paskirties ekologinės ugdymo krypties įstaiga su Vaikų socialinės globos skyriumi, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir globos netekusių vaikų ugdymo programas.
 
    Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ pradėjo veikti 1978 metais lapkričio 16 dieną. 1996 m. balandžio 12 d.  įkurtas ir Vaikų socialinės globos skyrius. Mūsų  įstaiga – tai socialinė vaikystės apsaugos institucija, kurioje vaikas orientuojamas tapti tikra asmenybe, sudaromos sąlygos tęsti vaiko socializaciją tarp trijų svarbiausių grandžių: šeimos, darželio, mokyklos.
 
    Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ veikia  8 grupės :
  • dvi – lopšelio amžiaus grupės nuo (1-3 m.),
  • keturios – ikimokyklinio ugdymo amžiaus grupės ( 3-5 m.), iš kurių viena savaitinė, dirbanti 5 d. per savaitę ir 24 val. per parą,
  • viena – priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupė (6-7 m.)
  • ir Vaikų socialinės globos skyriuje – viena mišri grupė (ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai nuo 1-18 m.).

Kuo savitas darželis Ąžuoliukas?

darzelis

Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ yra bendros paskirties, ekologinės krypties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su Vaikų socialinės globos skyriumi. Įstaiga įsikūrusi ekologiškai švarioje aplinkoje, netoli Birutės parko, jūros. Teritorija turtinga augmenija, gėlynais. Sudarytos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimuisi, harmoningam asmenybės vystymuisi. Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ veikia dvi ankstyvojo amžiaus grupės nuo 1-3 m. amžiaus, keturios ikimokyklinio ugdymo grupės nuo 3-6 m. amžiaus: viena iš jų mišri – savaitinė grupė ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė nuo 6-7 m. amžiaus. Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ dirba penkias dienas per savaitę. Šešios lopšelio-darželio grupės dirba 10.5 val. režimu nuo 7.30 val. iki 18.00 val., viena – mišri ikimokyklinio amžiaus savaitinė grupė (3-6 m. amžiaus vaikai) dirba 5 dienas per savaitę ir 24 val. per parą. Šią grupę lankančių vaikų tėvams yra sudaryta galimybė atvesti vaikus anksčiau nuo 7.00 val. ryto, pasiimti juos vėliau ar net palikti nakčiai.
    Įstaigoje veikia Vaikų socialinės globos skyrius, kuriame yra įsteigta mišri vaikų amžiaus grupė nuo (1-18 m.) dirbanti 7 dienas per savaitę ir 24 val. per parą.
    Vaikai keliaudami po darželio teritoriją turi galimybę susipažinti su įvairių rūšių gėlėmis, žolynais, medžiais, stebėti, tyrinėti. Pedagogai ugdo pagarbą gamtai, jos grožiui, supratimą kaip ją saugoti.

Įstaigoje dirba patyrę, kompetentingi pedagogai, kurie pastoviai tobulina savo kvalifikaciją ir siekia užtikrinti sėkmingą vaikų ugdymą(si), puoselėjant aplinkos grožį, sudarant galimybę vaiko ir gamtos sąlyčiui. Dirbame pagal savo sukurtą Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtus ilgalaikius veiklos planus. Pagrindinis  lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ugdymo programos tikslas atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Tai yra teikti geriausią ugdymą, orientuotą į vaikų intelektinę, socialinę ateitį, kuri padės įsitvirtinti tolimesniame gyvenime. Vaikai yra skatinami tyrinėti, analizuoti, kelti problemas, jas bandyti išspęsti. Skatinamas vaikų savarankiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Kurdami gerą emocinę aplinką, pedagogai pripažįsta ir gerbia  kiekvieną vaiką,   patenkina jų individualius poreikius,  sudaro sąlygas išgyventi kūrybos ir atradimo džiaugsmą.

Vadovaudamiesi lietuvių etnokultūrinėmis tradicijomis bei papročiais padedame vaikams suvokti ir išgyventi tradicinės pasaulėjautos dvasią, susipažnti su liaudies kūrybos lobiais.

Sukurta gera  fizinė aplinka: penkios grupės aprūpintos naujais baldeliais. Ugdymo priemonės, edukacinė aplinka skatina vaikus domėtis, plėtoti visas kompetencijas, veikti, tobulėti pagal savo galimybes. Mūsų įstaigos siekis – svarbiausia, kad vaikas augtų sveikoje aplinkoje, smalsus, kūrybiškas, pasitikintis savimi ir kiekvieną dieną žengiantis mažais žingsneliais pažinimo link, gebėjimo adaptuotis kintančioje aplinkoje.

2013_savitumas (16) 2013_savitumas (17)

 Įstaigoje dirba logopedas, su vaikais turinčiais įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

2013_savitumas (18) 2013_savitumas (19)

Sudarytos sąlygos vaikams lankyti papildomus:  šokių, anglų, dailės terapijos  užsiėmimus, kuriuos veda specialistai.

2013_savitumas (20) 2013_savitumas (21)

Vaikų ugdymas neapsiriboja vien tik veikla įstaigoje. Palaikome glaudžius ryšius su Palangos ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, Kretingos lopšeliu-darželiu ,,Voveraitė“,– įgyvendinami bendri kūrybiniai projektai, Žemės dienai, žemaičių tarmei puoselėti skirti renginiai. Aktyviai bendradarbiaujame su kretingiške keramike Rasa Staškauskiene, kuri padeda pedagogams, vyresniųjų grupių vaikams perprasti darbo su moliu subtilybes. Palangos miesto vaikų bibliotekoje organizuojamos įvairios vaikų darbelių parodos. Edukacinės išvykos, ekskursijos praplečia vaikų akiratį, sustiprina, išplėtoja vaikų ugdymą(si).

Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ didelis dėmesys yra skiriamas vaikų kūrybinės išraiškos ir saviraiškos skatinimui per  vaidybą, atskleidžiant dvasines vertybes, jaučiant harmoniją su gamta, aplinka. 2010 m.  su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais dalyvavome Kretingos darželio-mokyklos ,,Žibutė“ vaikų teatrų šventėje ,,Mėlynasis lapelis 2010“, su spektakliu ,,Pavojingas žvirblių skrydis“,  2011 metais Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybos festivalyje ,,Vaidinimų kraitelė“ pristatytas  ekologine tematika parengtas spektaklis ,,Lašelio  kelionė“. Įstaigoje aktyviai dirba meninė darbo grupė, kuri organizuoja tradicines, kalendorines šventes, ruošia spektaklius su pedagogais, vaikais. Parengti ir pristatyti spektakliai ,,Ąžuolas ir varnalėša“, ,,Princesėlės fleita“, ,,Moliūgo gimtadienis“ kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir pedagogams.

 Įstaigoje vyksta glaudus bendradarbiavimas su šeima. Siekiame visi kartu, padėti vaikui įprasminti patirtį formuojant vertybinį, ypač dorovinį santykį su visu tuo, kas gyva. Pedagogai organizuodami veiklą sudaro sąlygas vaikams stebėti, tyrinėti,  bendrauti, dalintis patirtimi, įgyjant žinių apie artimiausioje aplinkoje esančius gyvūnus, augalus. Bendradarbiaudami su tėvais pedagogai kviečia dalyvauti šventėse, sportinėse pramogose. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogai  pavasarį kviečia šeimas į šachmatų, šaškių varžybas. Eilę metų organizuojame Kalėdines parodas, panaudojant antrines žaliavas, gamtinę medžiagą: netradicinė eglutė, žaisliukas, atvirutė, kalėdinė žvaigždė, ,,Laiveli plauk į švarią Baltijos jūružę“.

Tėveliai noriai įsijungia ir aktyviai dalyvauja išvykose – mini zoologijos sodą, gamtosauginėse akcijose: ,,Ekodrąsa“, ,,Mokomės rūšiuoti“, ,,Padovanok sparnuočiui namelį“ – gamina inkilėlius, lesyklas. Žiemos metu padeda globoti paukštelius, žvėrelius, atnešdami maisto, o vaikai su malonumu vaišes veža Birutės parko gyventojams, papildo lesyklas maistu, esančias darželio teritorijoje. Vaikams pasivaikščiojimų, kelionių metu yra sudaromos galimybės: pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, pažinti augalus, medžius, paukštelius.