Vaiko gerovės komisijos veikla

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ VEIKLOS SRIČIŲ IR FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTAI

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė, pareigos

El. paštas, telefono numeris

1.

Zita Paulikienė, komisijos pirmininkė

ugdymas@azuoliukaspalanga.lt

(8 460) 51 249

2.

Jūratė Bučienė, komisijos pirmininko pavaduotoja

Logopedas.ap@gmail.com

(8 460) 51 249

3.

Regina Riacienė, komisijos sekretorė

rastine@azuoliukaspalanga.lt

(8 460) 51 249

 

4.

Salomėja Dobromilskienė, komisijos narė

sraigeazuoliukas@gmail.com

(8 658) 89 129

5.

Jūratė Stončienė, komisijos narė

Drugelis.ap@gmail.com

(8 658) 89 729

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 METŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Posėdžių pavadinimas

Data

1.

Posėdis. Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo  sutrikimų pakoreguoto

sąrašo ir tvarkaraščio tvirtinimas.

Sausis

2.

Posėdis. I-o pusmečio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, įveikiant kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Logopedo veiklos ataskaitos aptarimas.

Gegužė

3.

Posėdis. Pirminis vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vardinio sąrašo sudarymas ir suderinimas su Palangos švietimo pagalbos tarnyba, dokumentų rengimas.

Rugsėjis

4.

Posėdis. Ugdytinių adaptacijos problemų, ugdymosi sunkumų priežasčių analizavimas.

Spalis

5.

Posėdis. Vaikų ugdymosi pasiekimų aptarimas ir vertinimas, tolimesnių ugdymo tikslų numatymas. Vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos plano ataskaitos pateikimas. Vaiko gerovės komisijos 2022 metų veiklos plano svarstymas. Pakartotinis vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašo koregavimas.

Gruodis