Administracija

Lopšelyje-darželyje dirba 37 darbuotojai. Iš jų: 11 pedagogų.

 
Administracijos, pedagogų, ūkinio-techninio personalo veikla  pagrįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Parengti tvarkos aprašai padeda reglamentuoti darbo organizavimą, tarpusavio santykių formavimą, kas turi teigiamos įtakos vaikų ugdymo(si) ir paslaugų kokybės užtikrinimui.
 
 
ADMINISTRACIJA
 
  • Rūta Regina Lukaitienė – direktorė, vadybinis stažas 35 metai.
 
  • Zita Paulikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadybinis  stažas 37 metai.

          Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

  • Ramunė Gadiliauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, darbo stažas 5 metai. 

          Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

  • Nijolė Aleksandrauskienė – vyriausioji buhalterė, darbo stažas 37 metai.
  • Regina Riacienė raštinės administratorė, darbo stažas 14 metų.
  • Sandra Radavičiūtė – sveikatos priežiūros specialistė.