Administracija

Lopšelyje-darželyje dirba 39 darbuotojai. Iš jų: 13 pedagogų.

 
Administracijos, pedagogų, ūkinio-techninio personalo veikla  pagrįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Parengti tvarkos aprašai padeda reglamentuoti darbo organizavimą, tarpusavio santykių formavimą, kas turi teigiamos įtakos vaikų ugdymo(si) ir paslaugų kokybės užtikrinimui.
 
 
ADMINISTRACIJA
 
  • Rūta Regina Lukaitienė – direktorė, vadybinis stažas 34 metai.
 
  • Zita Paulikienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadybinis  stažas 36 metai.

          Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

  • Ramunė Gadiliauskienė - direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, darbo stažas 4 metai. 

          Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

  • Nijolė Aleksandrauskienė - vyriausioji buhalterė, darbo stažas 36 metai.
  • Regina Riacienė raštinės administratorė, darbo stažas 13 metų, duomenų apsaugos pareigūnė, tel. (8 460) 51 249, el. paštas rastine@azuoliukaspalanga.lt