Naujienos


 

 

Dėl vaiko priežiūros paslaugos teikimo karantino metu Palangos miesto savivaldybėje

Nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. karantino pabaigos laikinoji vaikų priežiūros paslauga vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ arba Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpose nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Laikinoji vaikų priežiūros paslauga teikiama, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir yra pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbo) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės vaiko palikti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Dėl vaikų priežiūros paslaugos tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę el. paštu svietimas@palanga.lt siųsdami nustatytos formos prašymą (pridedama).

Prašymas dėl laikinosios vaikų priežiūros nagrinėjamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienas.

Apie priimtą sprendimą Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius raštu informuoja laikinąją vaikų priežiūros paslaugą teikiančios švietimo įstaigos administraciją ir el. paštu tėvus.

 

Informacija Palangos miesto bendruomenei apie Palangos  švietimo pagalbos tarnybos darbą karantino metu

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-366 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.

TARNYBOS SPECIALISTAI NUOTOLINIU BŪDU

 

  • teikia metodinę pagalbą  ugdymo įstaigų  švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, administracijai;
  • teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Registracija individualioms konsultacijoms 

Tel. (8 460) 40106,  +370 62010331

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 9-16 val., penktadieniais 9-15 val.

(Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)

El. p.: info@palangosspt.lt

Registruojantis el.paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.

 

Vaikų, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, vaikų brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimas karantino metu neatliekami.

 

Vaikų, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.

 

Vaikų, mokinių, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo baigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos.

Pažymos tėvams (globėjams) bus atiduodamos pasibaigus karantinui.

Atšauktos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai, psichologiniai įvertinimai bus tęsiami pasibaigus karantinui.  Dėl konsultacijų ir įvertinimo laiko  susisieksime su  tėvais (globėjais).

 

Darbo organizavimas

Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ karantino laikotarpiu

 

            Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ ugdymo ir vaikų priežiūros procesas sustabdytas. Karantino metu dirba viena budinti ,,Sraigelių“ grupė, kurios darbo trukmė nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

            Administracija ir nepedagoginis personalas dirba įprastu režimu. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, logopedas dirba nuotoliniu būdu, tai yra rengia mokymo medžiagą ir užduotis, ruošiasi vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu (jei karantinas bus pratęstas nuo 2020 m. kovo 30 d.).

            Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai.

            Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu darzelis@azuoliukaspalanga.lt ir kontaktiniais telefonais:

            (8 460) 52 159, 8 674 24124 – direktorė Rūta Regina Lukaitienė,

            (8 460) 51 249 – raštinės administratorė Regina Riacienė, vyriausioji buhalterė Nijolė Aleksandrauskienė,

            8 610 24194 – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Ramunė Gadiliauskienė.

 

Tėvelių dėmesiui

        Interesantai aptarnaujami nuotoliniu būdu telefonais:

8 674 24 124

8 686 17 890

 

        Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį priimami elektroniniu paštu darzelis@azuoliukaspalanga.lt . Prašymo forma yra patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje, rodyklė ,,Paslaugos“.

 

        Ugdomoji medžiaga darbui su vaikais nuotoliniu būdu patalpinta  Elektroniniame dienyne.

 

 

Palangos miesto savivaldybės informacija, susijusi su koronavirusu

 

            Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-346 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“.

            Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-322 ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantino laikotarpiu“.

            Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-321 ,,Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“.

            Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-316 ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“.

            Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-313 ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių.

            Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr.A1-312 ,,Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“.

 

Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija sekmadienį apsisprendė dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių kurorte

 

Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

 

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lr arba kreipiasi telefonu 8 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

 

Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo

 

Koronaviruso informacija 1808

 

Nuoširdžiai atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir tikimės Jūsų supratimo.

 

Atmintinė dėl koronaviruso

 

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:

tel. nr. 8 5 2124098

el. paštu info@nvsc.lt arba  užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.