Bendros žinios apie įstaigą

      
 
Įstaigos pavadinimas - Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" Adresas  Plytų g. 35, LT-00132, Palanga
               Tel.: (8 460) 51 249, (8 460) 52 159
               El. paštas darzelis@azuoliukaspalanga.lt
Teisinė forma - biudžetinė, priklausomybė – savivaldybės.
Mokyklos savininkas - Palangos miesto savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Palangos miesto savivaldybės taryba.
Mokyklos grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokyklos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokymo kalba - lietuvių.
Paskirtis: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190273277
 
darzelis
 

Festivalis "Skambiausios dainos, Tau gražuole Palanga"

 
 

2021 m. rugpjūčio 2 d.

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA ATRANKĄ

 

 

            Atranką skelbia Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Plytų g. 35, LT-00132 Palanga, tel. (8 460) 51 249,  el. p. darželis@azuoliukaspalanga.lt . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190273277.

            Atranka skelbiama ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

            Mokytojo funkcijos:

  1. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

            2. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.

3. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą apie vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).

            4. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.

            5. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

            Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

            1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas  ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

            2. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programą (60 valandų arba 2 studijų kreditai) bei įgijus informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetenciją: 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant technologinį raštingumą ir 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. Neturint šių kvalifikacinių pažymėjimų galima bus šią programą išklausyti įsidarbinus.

            3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis.

            4. Dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint programomis), naudotis internetu.

            Privalumai:

            1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  darbo patirtis.

            2. Kvalifikacinė kategorija.

            3. Geri raštvedybos įgūdžiai.

            Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

            1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

            2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

            3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

            4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

            5. Gyvenimo aprašymą.

            6. Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą.

            7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

            Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

            Darbo pradžia – 2021-09-01

            Darbo krūvis ikimokyklinio ugdymo mokytojo 1 etatas.

            Darbo užmokestis – nuo 1310.00 iki 1360.00 eurų, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos.

            Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

            Dokumentai priimami:

            14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2021 m. rugpjūčio 15 dienos imtinai, Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu Plytų g. 35, Palanga. Pretendentai dokumentus pateikia raštinės administratorei atvykę į Mokyklą, (laikantis Covid 19 instrukcijos reikalavimų)  arba elektroniniu paštu: darzelis@azuoliukaspalanga.lt (skenuotus su parašais). Atranka vykdoma 2021 m. rugpjūčio 17 dieną 13.00 val.

            Išsamią informaciją apie atranką teikia Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti Direktorių Zita Paulikienė. Kontaktiniai telefonai: (8 460) 52 159, (8 604) 03307.