ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Palangos darželio-lopšelio ,,Ąžuoliukas“ duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB ,,Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. +370 5 254 8240, el. paštas gdpr@privacypartners.lt, asmuo kontaktams – paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis  Bendruoju duomenų reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento  ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

ASMUO TURI TEISĘ:

gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

prašyti ištrinti (teisė ,,būti pamirštam“) asmens duomenis;

nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas).

                      Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenų yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

                 Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Plytų g. 35, LT-00132 Palanga, el. paštu darzelis@azuoliukaspalanga.lt, tel. +370 460 52 1593.

                 Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas. Prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

ASMENS TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS

                      Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą;

kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus;

kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI IR APSKUNDIMAS

                 Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ duomenų apsaugos pareigūną  arba į Palangos lopšelio-darželio administraciją tel. +370 460 52 159, +370 460 51 249 arba el. paštu darzelis@azuoliukaspalanga.lt.

                 Asmens duomenų pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

                      Jeigu asmuo nesutinka su Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI) el. paštu ada@ada.lt.

 

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS'' ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ INTERNETO SVETAINĖS SLAPUKŲ POLITIKA

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ PRIVATUMO POLITIKA

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ TINKLALAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SLAPTAŽODŽIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO, TYRIMO, PRANEŠIMO APIE JUOS IR DOKUMENTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu