Laisvos darbo vietos

2023 m. gruodžio 12 d.

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA ATRANKĄ

 

Atranką skelbia Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Plytų g. 35, LT-00132 Palanga, tel. (8 460) 51 249, el. p. darželis@azuoliukaspalanga.lt . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190273277.

Atranka skelbiama ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Mokytojo funkcijos:

1. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

2. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.

3. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą apie vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).

4. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.

5. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

2. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programą (60 valandų arba 2 studijų kreditai) bei įgijus informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetenciją: 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant technologinį raštingumą ir 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. Neturint šių kvalifikacinių pažymėjimų galima bus šią programą išklausyti įsidarbinus.

3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis.

4. Dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint programomis), naudotis internetu.

Privalumai:

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

2. Kvalifikacinė kategorija.

3. Geri raštvedybos įgūdžiai.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą.

7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Darbo pradžia – 2024-01-02.

Darbo krūvis ikimokyklinio ugdymo mokytojo 1 etatas.

Darbo užmokestis – nuo 1620,06 iki 1657,26 eurų (be kvalifikacinės kategorijos), nuo 1659,12 iki 1755,84 eurų (su vyr. mokytojo kvalifikacine kategorija), nuo 1772,58 iki 1882,32 eurų (su mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija) neatskaičius mokesčių. Darbo užmokestis gali keistis priklausomai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Dokumentai priimami:

10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2023 m. gruodžio 21 dienos imtinai, Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu Plytų g. 35, Palanga. Pretendentai dokumentus pateikia raštinės administratoriui atvykę į Mokyklą arba elektroniniu paštu: darzelis@azuoliukaspalanga.lt (skenuotus su parašais). Atranka vykdoma 2023 m. gruodžio 22 dieną 13.00 val.

Išsamią informaciją apie atranką teikia Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Regina Lukaitienė. Kontaktinis telefonas (8 460) 52 159.