Laisvos darbo vietos

2017 m. gruodžio 27 d.

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Plytų g. 35, LT-00132 Palanga, tel. (8 460) 52 159,

el. p. darželis@azuoliukaspalanga.lt . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

kodas 190273277

 

Atranka skelbiama logopedo pareigoms užimti nuo 2017 m. sausio 15 d. Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis 0,75 etato, darbo laikas 20,25 val. per savaitę, iš jų 16,5 tiesioginiam darbui su vaikais ir 3,75 val. metodinei veiklai. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.

Logopedo funkcijos:

1. Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus.

2. Nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.

3. Šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

4. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą apie vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).

5. Padėti mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

6. Teikti informaciją, pagal kompetenciją ir konsultuoti mokytojus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

7. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.

2. Būti įgijus informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetenciją: 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant technologinį raštingumą ir 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ISAK-555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“)

3. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.

4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais, bei dirbti komandoje su mokytojais.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

7. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis.

8. Dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint programomis), naudotis internetu.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.

7. Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą.

8. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo krūvis: logopedo 0,75 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Dokumentai priimami:

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Jei dokumentai pateikiami asmeniškai dokumentų originalai patikrinti grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną iki 2018 m. sausio 9 dienos imtinai, Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“, kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45val.) adresu Plytų g. 35, Palanga. Pretendentai dokumentus pateikia lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriui.

Informaciją apie atranką teikia Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Regina Lukaitienė. Kontaktiniai telefonai: (8 460) 52 159, mob. 8 674 24 124.

Pretendentai atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018 m. sausio 10 d. 13.00 val. kviečiami pokalbiui.